French Evaluation Criteria

FRANCÉS LLENGUA ESTRANGERA

 

 1. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

Per obtindre la qualificació de l’alumne al llarg i al final del curs, valorarem els següents elements:

 • L’adquisició i la millora progressiva de l’alumne en les diferents competències lingüístiques d’expressió i comprensió.
 • L’adquisició d’elements lèxics i gramaticals.
 • L’aprenentatge i la millora en les competències no lingüístiques.

 

 • Criteris de correcció de l’expressió escrita

Les produccions escrites dels alumnes es corregiran valorant de manera independent el valor comunicatiu i expressiu del text i la seua correcció formal.

Valor expressiu i comunicatiu.

(Competència pragmàtica)

Correcció formal.

(Competència lingüística)

   Aquest apartat tindrà un valor màxim de 5         punts (el 50% del total).

Tindrem en compte :

 • Contingut del text i adequació al tema.
 • Estructura del text. Cohesió i coherència.
 • Extensió del text.
 • Puntuació.
 • Presentació.

 

 

 

Aquest apartat tindrà un valor màxim de 5         punts (el 50% del total).

Tindrem en compte :

 • Ortografia.
 • Gramàtica, sintaxis i vocabulari (temps verbals, estructura de la frase, ordre de paraules, paraula incorrecta, paraula omesa…).
 • Utilització del vocabulari treballat.
 • Riquesa gramatical i lèxica.

 

 

 

1.2 Criteris correcció de l´expressió oral

En 1r i 2n la nota de l´oral tindrà el apartats següents:

 1. Lectura en veu alta d´un text treballat a classe (nivell 1) o no treballat (nivell 2).
 2. Diàleg de la unitat. /Completar en veu alta un diàleg incomplet.
 3. Monòleg /Recitar un poema.

En 3r i 4t la nota s´obtindrà de dos proves:

Monòleg: 2 minuts. L´alumne prepararà i presentarà un tema dels proposats en el llibre o que tinguen relació amb els continguts treballats.

Diàleg: 5 minuts. L´alumne haurà d’improvisar una situació de nivell A2.

En la prova final l´alumne haurà de preparar tots els temes.

En batxillerat mantindrem els dos tipus de proves amb el nivell adequat al treballat.

 

1.3 Criteris de correcció de la comprensió oral.

Els alumnes llegiran primer el test i després escoltaran el text oral. Els textos orals s´escoltaran dues voltes.

Les preguntes seran de vertader i fals, de tres opcions, de completar o de corregir.

Les respostes incorrectes estan penalitzades:

-0,5 si només hi ha dues opcions.

-0,25 les de tres opcions.

Les activitats de completar i de corregir no descompten.

 

1.4 Criteris de correcció de la comprensió escrita.

Al igual que en els test de la comprensió oral, les respostes incorrectes en els test de  comprensió escrita estan penalitzats:

-0,5 si només hi ha dues opcions.

-0,25 les de tres opcions.

Les activitats de completar i de corregir no descompten.

Les respostes que hagen de estar justificades no seran comptades si l´alumne no les justifique.

En nivells superiors inclourem preguntes on l´alumne haja de justificar sense repetir les paraules del text.

 

 1. NOTA DE L´ASSIGNATURA EN LA SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Proves específiques:

 • Test de gramàtica i vocabulari: dos proves mínimes per trimestre, una per cada tema.
 • Prova d’expressió escrita: dos proves mínimes per trimestre.
 • Prova d’expressió oral: monòleg i diàleg.
 • Prova de comprensió oral.
 • Prova de comprensió escrita.

La nota s’obtindrà de la manera següent:

Les proves lingüístiques i les proves de Comprensió i Expressió: 70 %

El treball de l´alumne a casa i a classe: 20 %

L´actitud: 10 %

L´alumne haurà d´aprovar cadascuna de les competències: no farem nota mitja si l´alumne té una competència suspesa. En el cas que l´alumne tinga competències aprovades, guardarem les notes positives. Al llarg del curs haurà de recuperar la/les competències suspeses.

Si al final de curs l´alumne no té totes les competències aprovades, haurà de presentar-se a la prova extraordinària.

 

Al tercer trimestre podrem demanar als alumnes la realització d’un projecte que presentarà per escrit o en PowerPoint i que exposarà oralment al grup. L’objectiu és valorar la capacitat de l’alumne en el màxim de competències:

 • Competència lingüística.
 • Competència artística i cultural.
 • Competència en el tractament de la informació i competència digital
 • Competència d’aprendre a aprendre.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.
 • Competència social i ciutadana.

La realització del projecte és valorarà positivament per tal de millorar la nota de l´alumne fins a un punt.

 

 1. NOTA DE L´ASSIGNATURA EN BATXILLERAT

Els alumnes de batxillerat han de mostrar la maduresa, constància i responsabilitat en el treball. L´avaluació és contínua: la manca de treball, la falta de puntualitat en la realització i entrega de les activitats proposades, afecten al ritme i dificulta la consecució dels objectius. Continuarem valorant aquest treball fins a un punt en les dos primeres avaluacions.

Les proves objectives que l´alumne farà al llarg del curs de cada una de les unitats i de les lectures programades suposaran el 80 % de la nota.

L´alumne haurà d´aprovar cadascuna de les competències: no farem nota mitja si l´alumne té una competència suspesa. En el cas que l´alumne tinga competències aprovades, guardarem les notes positives. Al llarg del curs haurà de recuperar la/les competències suspeses.

Si al final de curs l´alumne no té totes les competències aprovades, haurà de presentar-se a la prova extraordinària.

En el tercer trimestre valorarem treball i actitud en un 20%.

Al tercer trimestre podrem demanar als alumnes la realització d’un projecte que presentarà per escrit o en PowerPoint i que exposarà oralment al grup. Aquest treball podrà millorar la nota global fins a un punt.

 

 

 

 1. CRITERIS DE RECUPERACIÓ D´ALUMNES AMB ASSIGNATURES SUSPESES

 

El caràcter continu de l´avaluació en l´aprenentatge de la llengua estrangera fa en principi innecessari l´elaboració d´una prova específica de recuperació de pendents

Els alumnes que aproven les dos primeres avaluacions del curs superior, o l´aproven en juny o en la prova extraordinària, estaran automàticament aprovats en el curs inferior.

 

Encara que l´alumne no aprove el curs superior, el professor valorarà, dins de l´avaluació continua,  l´adquisició dels continguts i aprovarà a aquells alumnes que arriben als mínims del curs inferior.

 

Per aquells alumnes suspesos l’any anterior i que ja no cursen la matèria,  el cap de departament proposarà, a principi de curs, un treball en francés que s’ajuste  a les seues capacitats i possibilitats. El donarem a l’alumne i fixarem una data d´examen i d’entrega del treball.